logga arbetskraft 2.0 VA logga tillsammans https://varmlandsprojektparaply.se/app/uploads/2018/05/eu_logo.png

Nyheter och event

Ny medarbetare!

Projektkontoret i Karlstad växer ytterligare och vi välkomnar Oskar Eriksson till projektkontoret! Oskar kommer att driva en förstudie om ambassadörskap som Region Värmland beviljat medel för.

Ny medarbetare!

Projektkontoret i Karlstad växer och vi välkomnar Lena Djuvfeldt till projektkontoret!

Föreläsning Josef Kurdman 29/1

Saknätverket Arbetsmarknadskunskap och interkultur, spår 2 Värmlands Nya bjuder in till en föreläsning om mångfald och integration av Josef Kurdman den 29 januari kl 13.00-15.30, Clarion hotel Plaza, Karlstad. Föreläsningen är kostnadsfri. Sista anmälningsdag är den 7 januari. För mer information och anmälan klicka här

Projektkontoret planerar två nya ansökningar till ESF!

Projektkontoret planerar att göra två ansökningar till Svenska ESF-rådets (Europeiska socialfondens) pågående utlysningar. Utlysningen pågår mellan 1 oktober 2018 och 17 januari 2019. Ansökan 1: Utlysningen hör till programområde 2, Ökade övergångar till arbete, specifikt mål 2.1, Tillgång till sysselsättning. Stärka övergången till arbete för målgruppen. Svenska ESF-rådet utlyser 58 miljoner kronor till projekt som…

Fortbildning: Tidig upptäck av risk- och missbruk hos unga

Centrala ledningsgruppen för utveckling av missbruks -och beroendevården i Värmland bjuder in till gemensamma fortbildningsdagar i syfte att stärka det lokala professionella nätverket.    Med god kännedom om varandra blir samarbete runt den unge bättre, förmågan ökar att upptäcka risk och missbruk tidigt och individanpassningen av metoder förenklas.   Fortbildningsdagen anordnas med samma program vid…

Utbildningsdag! Skolverket, vägledning av nyanlända

Skolverket och Saknätverket Arbetsmarknadskunskap och interkultur, Värmlands nya (spår 2)  bjuder in till föreläsning av Skolverket om Nyanlända och vägledning- utmaningar och möjligheter.    Under dagen får vi bl.a. ta del av kunskap och exempel om språkutvecklande arbetssätt i vägledning och gruppvägledning som metod.   Till dagen bjuder vi in alla som i sin profession…

VÄRMLANDS NYA SPÅR 2 BJUDER IN TILL FÖRELÄSNING 2018-10-25

Välkommen till en föreläsning med Andreas Jacobsson, lektor vid Karlstads universitet,  Andreas kommer att föreläsa om kulturmöten och Interkultur: två centrala grundbegrepp i det samtida samhället. Föreläsningen ger en grundläggande introduktion till fältet Interkultur och diskuterar kommunikation över (och inom) så kallade kulturella gränser. Ett särskilt fokus ägnas åt begreppen värderingar och normer, som lyfts fram…

Tips! Kurs för PERSONAL: Psykisk livräddning – baskurs i suicidprevention samt steg 2

Att bedöma suicidrisk är en svår uppgift för alla som arbetar inom vård, skola och omsorg. Kursen Psykisk livräddning är för dig som vill känna en större trygghet i mötet med en människa som befinner sig i en suicidal kris. Kursen hålls av erfarna föreläsare från organisationen Suicidprevention i väst (SPIV). Läs mer om SPIV…

Utbildning i Fokuserad ACT

Obs. Endast för projektledare och projektmedarbetare i Värmland Tillsammans   Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) är en vidareutvecklad och “fokuserad” variant av Acceptance & Commitment Therapy. FACT utgår från en humanistiskt inriktad hälsosyn där hälsa främst handlar om i vilken utsträckning en människa har förmåga att kunna förverkliga det som är viktigt i livet….

Traumamedveten omsorg

Utbildning i Traumamedveten omsorg   Länsstyrelsen i Värmland bjuder in till en utbildningsdag kring Traumamedveten omsorg. Utbildningen är på CCC i Karlstad den 4 december 2018.  Behovet av traumakunskap och förståelse för hur trauma påverkar ett barn eller en ungdom är mer aktuell än någonsin. För dig som möter dessa barn och ungdomar kan ett…

Fortbildning normkritik och suicidprevention

Den 3 oktober bjuder projektparaplyet in projektledare till en föreläsning på tema normkritik samt utbildning i suicidprevention med fokus på nyanlända. Fatima Kanu Hedin (projektkoordinator Värmlands unga) och Kristofer Brüngel (Region Värmland) kommer att föreläsa om normkritik och Marie Niljung (regionansvarig på Suicide Zero) kommer att hålla utbildningen Våga Fråga – migration. Dagen vänder sig till…

Allas barn!

Allas Barn! – En konferens om vikten av förebyggande arbete Som en del i uppmärksamhetsveckan Se mig bjuder Social hållbarhet på Länsstyrelsen Värmland in till en dag om vikten av kunskapsbaserat förebyggande arbete. Utgångspunkter för dagen är teorin om risk- och skyddsfaktorer och jämställdhetsintegrering i det förebyggande arbetet. Syftet med dagen är att öka kunskapen…

Vi som jobbar med projekten